از طرفِ    شهریار حنیفه

بِشِر و لیکوئید هیدروژنِ ناپایدار

برای 55 ساله شدنش؛ «گرترود»، جسدی که می‌سراید

Monster

When A Woman Seated beside a Vase of Flowers after 154 years would get tired.

اشعار بی‌فهرست

در جستجوی مکان‌های ازدست‌رفته

درباره‌ی «همه می‌دانند» اصغر فرهادی: بخشش لازم نیست اعدامش کنید

تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد؟

Little brat

نقاشی: بدون‌ عنوان


1 2 3 4 7       /      Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )