از طرفِ    شهریار حنیفه

اشعار بی‌فهرست


آسمانِ قایق‌شان خیس شد
دریا صدای کوچک‌شان را خورد

***

– که بود؟
– چه بود؟
مادری از خواب پرید/ پدران تا سینه به آب زدند
دریا، خاموش/ روستا، نگرانْ بِگوش
صدای کوچکان‌شان نمی‌آمد…
آنقـــــدر تاریـــــــــــک
که مِه هم راهش را گم کرد
و دریا مِه را هم خورد

***

حالا دیگر، هیچ‌چیز پیدا نیست…
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
– قایق‌شان کو؟؟!!
روستا غرق شدنش را ندید/ مردنش را چرا
… مادر، تا زانو، به زمین رفت/ پدر، اشک‌هایش را دریا خورد

 

بهار ۱۳۹۸Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )