از طرفِ    شهریار حنیفه

درباره‌ی «همه می‌دانند» اصغر فرهادی: بخشش لازم نیست اعدامش کنید


      /      Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )