از طرفِ    شهریار حنیفه

خداحافظ بوگارت: نقد فیلم روغن مار

Two days

پرتره‌ای از زبان خودت: درباره‌ی آخرین ساخته‌ی مایک لی، آقای ترنر

بهای عشق: نگاهی کوتاه به فیلم ازیو ترات (کال تشپ، تشپ کال)

روش صحیح بازنشر از این وب

پُست نخست/نوشته شده توسط شهریار حنیفه/در شِش صبح/از خانه


1 5 6 7      /      Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )