از طرفِ    شهریار حنیفه

باد ما را با خود خواهد برد


پسرک تکیه به آن بن‌بستی که تَرَک برداشته و بویَش کهنه شده
غروب به کوچه تابیده
باد هم، در میان کوچه، زانوان در آغوش
که ارمغانِ این باد، نیست جز تنهایی، برای کوچه
غروب نیز
دیوار نیز
پسرک تکیه به آن
و تکیه به آن خیالی که هیاهویش بی‌آورد بادبادکی ازدست‌رفته را...

***

بادبادک می‌آید، لبخندزنان، با نخی کنده‌شده
صاحبش به‌دنبالش
پسرک، به آن‌سو نگاه: به سایه‌‌ای که قدم به قدم صاحب می‌شود غروب را

 

پاییز ۱۳۹۵( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

اَزآب‌گذشته

( translation )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & Vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )