از طرفِ شهریار حنیفه

سناریو: دچار یعنی عاشق


نمای اوّل: کلوزآپ
                    ماهیِ کوچکِ قرمز، تنها

نمای دوّم: فِید: اکستریم لانگ‌شات
                   [دچار ِ]  آبیِ بی‌کرانِ دریا

چه فکرِ نازکِ غمناکی...

 

فروردین ۱۳۹۷

(اقتباس‌شده: بخشی از هشت کتابِ سهراب سپهری (مسافر))( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )