از طرفِ   شهریار حنیفه

حشراتِ شوانکمایر: همینی که هست

Still life

with Butterflies

مردی که وصیت‌نامه‌اش را در فیلم گذاشت: شورش در شهر

به‌بهانه‌ی فیلم هجوم: این‌ها را می‌نویسم که یادم بمونه

In the eyes of God

تمارض یا تظاهر؟

شگفتی‌مان از «انتظار»ی که نداشته‌ایم؛ به‌سلامتیِ اوّلین ساخته‌ی پی‌یرو مسینا

Secrecy

گوش‌وایساده


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد       /      در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & Vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )