از طرفِ    شهریار حنیفه

When A Woman Seated beside a Vase of Flowers after 154 years would get tired


hen A Woman Seated beside a Vase of Flowers after 154 years would get tired.

.When A Woman Seated beside a Vase of Flowers after 154 years would get tired
A Film By  Shahriar Hanife

:Selected music
Claude Debussy, Petite suite, III. Menuet (IBM Philharmonic Orchestra, Japan (IPOJ))
:Paint
Edgar Degas, A Woman Seated beside a Vase of Flowers

وقتی «زنی که کنار گلدانِ پُرگلی نشسته» بعد از 154 سال خسته می‌شود.  :Translation
External Links: IMDb , Vimeo

June. 2019( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

اَزآب‌گذشته

( translation )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & Vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )