از طرفِ شهریار حنیفه

حرف‌ها


پنهان شده
لحاف را روی سرش کشیده
و در سیاهیِ [تا چشم کار می‌کند] ِ جهانِ زیرین
زیر لب می‌خواند:
رَنگ، رَنگ، رَنگ؛ رِنگ، رِنگ، رِنگ

***


شاعره
کم شعر می‌گوید، چندوقتی‌ست
پنهان شده
لحاف را روی سرش کشیده
پاهایش را تا آتشِ کُرسی دراز کرده، دستانش را گم
و در تصورِ [تا چشم کار می‌کند] ِ جهانِ زیرین
که هر وَجب‌ش خاطره‌ای دارد گرم
امان گرفته از گزندِ سوز سرما

***


کنار می‌زند، بلند می‌شود، می‌دود
هاه‌ه‌ه‌ه‌‌‌ه‌ه‌ه‌ه  [به آرامی]
نوازش اندامِ پنجره
خنده‌های شیشه
رویای سپیدِ باغچه‌ی انار
... دارد برف می‌آید

***


شاعرَکم
تو خودْ شعری
حتی اگر تمام کلمات از این زمستان کوچ کنند

 

زمستان ۱۳۹۶( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & letterboxd , & vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )